assessorament laboral, assessorament fiscal, assessorament comptable, asesoramiento, asesoramiento laboral, asesoramiento fiscal, asesoramiento contable, comptabilitat, contabilidad, gestió, gestió comptable, gestión contable, comptable, contable, fiscal, laboral, societats, sociedades, mercantil, impostos, impost sobre transmissions patrimonials, impost sobre succeccions, impost sobre societats, impost sobre el patrimoni, impuestos, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, impuestos sobre sucesiones, impuestos sobre sociedades, impuesto sobre el patrimonio, inspeccions d'hisenda, inspecció d'hisenda, inspecciones de hacienda, inspección de hacienda, constitució societats anonimes, constitución de sociedades anónimas, societats limitades, societats cooperatives, societat civil privada, sociedades limitadas, sociedades cooperativas, sociedad civil privada, societat limitada, sociedad limitada, societat anónima, sociedad anónima, altes empreses, altas empresas, contractes laborals, contratos laborales, nòmines, nóminas, informes vida laboral, altes autonoms, altas autónomos, invalidesa i jubilació, invalidez y jubilación, inspeccions de treball, inspecció de treball, inspecciones de trabajo, inspección de trabajo, IBI, IVA, IRPF, IAE, AEAT, civil, declaració anual de operaciones con terceros, declaración anual de operaciones con terceros, moduls, módulos, estimació directa, estimación directa, regim simplificat, régimen simplificado, regim general, régimen general, resumen anual, trimestres, models, modelos, declaració, declaración, declaracions, declaraciones, estudis previs a les fundacions. denominacions, estudios previos a las fundaciones. denominaciones, comunitats de bens,scp,cooperatives, comunidades de bienes,cooperativas, direcció administrativa externa, dirección administrativa externa, planificació i assessorament, planificación y asesoramiento, declaracions tributaries, declaraciones tributarias, confecció de llibres i comptes anuals, confección de libros y cuentas anuales, representacio. defensa davant de hisenda, representación. defensa delante de hacienda, comptabilitat general i simplificada, contabilidad general y simplificada, nòmines i assegurances, nóminas y aseguranzas, preparació i càlcul de finiments, preparación y cálculo de finiquitos, penal, hortet & pardina, hortet i pardina, Mongat, Maresme, Barcelona